تعرفه ها

دو هفته نامه ” فودکورت برتر ” در قطع روزنامه و با تیراژ ۱۰۰۰۰ عدد و در ۸ صفحه رنگی چاپ و توزیع می شود.

این دو هفته نامه در اول و نیمه هر ماه در کلیه فودکورت های سراسر کشور، مراکز تجاری فعال و در حال ساخت، شرکتهای خدماتی و صنایع مرتبط با این حوزه و بسیاری از مراکز تفریحی و مراسم و نمایشگاه های مرتبط بصورت رایگان توزیع خواهد شد و همچنین در کیوسک های معتبر و محدود مطبوعاتی در تهران و مراکز استان ها به فروش خواهد رسید.

تعرفه درج آگهی در دو هفته نامه ” فودکورت برتر “
 ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان آگهی ۴/۱  پایین صفحه اول
۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان آگهی ۴/۱  پایین صفحه آخر ( صفحه ۸ )
۸۰۰،۰۰۰  تومان آگهی ۴/۱  پایین صفحات داخلی
۷۰۰،۰۰۰ تومان آگهی ۸/۱ صفحه اول و هشتم
۴۰۰،۰۰۰ تومان آگهی ۸/۱ صفحات داخلی
۲۰۰،۰۰۰ تومان آگهی ۱۶/۱ صفحات داخلی

 

نکات مهم :

– قیمت صفحات رپرتاژ آگهی، معادل ۷۰% از قیمت میزان فضای اشغالی طبق جدول فوق ( به غیر از صفحات اول و هشتم ) می باشد.

– به کلیه قراردادهای بیش از  ۴  شماره،  تخفیفی معادل ۱۰ %  قیمت های فوق تعلق خواهد گرفت.

– قیمت‌های فوق به تومان می باشند.

– به هر آگهی دهنده ۵۰ عدد از دو هفته نامه  بصورت رایگان، تقدیم خواهد شد.